ائارندور (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

ائارندور واژه‌ای کوئنیایی است به معنای "خادم دریا" و به سه شخصیت زیر اطلاق شده‌است: