آلمارن

از دانشنامه والیمار

آلمارن (به زبان انگلیسی: Almaren) قبل از دوران درختان و در دوران فانوس‌ها قبل از اینکه والار والینور را بسازند آن‌ها در جزیره‌ای یه نام آلمارن واقع در دریاچه بزرگ زندگی می‌کردند.

تاریخچه

خیلی پیش از بیداری الف‌ها و انسان‌ها، والار در شرق دریا و در سرزمین میانه در جزیرهٔ آلمارن زندگی‌ میکردند. این زمانی بود که در تاریخ به بهار آردا معروف است وقتی که فانوس‌ها نور آردا را تامین می‌کردند و نورشان در جزیرهٔ آلمارن به هم می‌رسید.

آلمارن از چمن پوشیده شده بود و والار در آنجا مسکن داشتند و احتمالا شهر یا حداقل شهرکی در آن‌جا ساخته بودند. در تاریخ والار آلمارن مکانی است که تولکاس و نسا با هم ازدواج کردند.

نکتهٔ مهم‌تری که آلمارن را مهم جلوه می‌دهد اینست که اولین شکست والار توسط ملکور در آن‌جا اتفاق افتاد. او نیروهایش را مخفیانه از دژ شمالی‌اش اوتومنو به سرزمین میانه سرازیر کرد. دو فانوس را شکست و بهار آردا را از بین برد. تولکاس به تعقیب ملکور پرداخت ولی او در سیاه‌چاله‌های دژاش اتومنو مخفی شد.

پس از این واقعه والار سرزمین میانه را رها کردند و به ندرت به آنجا بازگشتند، آن‌ها سرزمینی در غرب دور، آمان، را برای خود برگزیدند و نام آن‌جا را والینور گذاشتند. سرزمینی که بعدا آن را با نور دو درخت برکت بخشیدند.

منابع