اولفانگ سیاه

(تغییرمسیر از یولفنگ سیاه)
از دانشنامه والیمار

اولفانگ سیاه ایسترلینگی بود که در سال ۴۶۳ دوران اول، مدتی بعد از بور به لوت‌لان در بلریاند آمد. او پدر اولفاست، اولوارت و اولدور بود. اولفانگ و پسرانش مورد استقبال پسران فئانور قرارگرفته و با کارانتیر بیعت کردند. به آنها در شمال و جنوب مادروس سرزمین‌هایی برای اقامت گزیدن داده شد. او و پسرانش مخفیانه در خدمت مورگوت بوده و در نبرد اشک‌‌های بی‌شمار به الدار و اداین خیانت کردند.