گویلین

از دانشنامه والیمار

گویلین نولدویی از نارگوتروند، و پدر دو پسر بود: گویندور و گلمیر. خود شخص گویلین در آثار تالکین به صورت مستقیم ظاهر نشده‌است. بیشترین چیزی که در مورد او می‌توان گفت او در جایی که انتظار می‌رفته زندگی می‌کرده‌است، یعنی نارگوتروند، ظاهر نمی‌شود. دلیل این کار هم در هاله از ابهام است.

هر چند اطلاعات کمی از زندگی وی در دست است، اما پسران وی تأثیر قابل توجهی در تاریخ الف‌ها گذاشتند. عزیمت گویندور برای رهایی برادرش گلمیر از شکنجه بود که آتش نبرد نیرنائت آرنوئدیاد را شعله ور کرد و مدتها بعد در نبردی سخت باعث برگشتن تورین تورامبار به نارگوتروند گشت و سلسله اتفاقات بعد از بازگشت وی را که منجر به نابودی نارگوتروند شد، رقم زد.