گوندور

از دانشنامه والیمار

گوندور پسر دوم هادور لوریندول می‌باشد که در کنار پدرش در نبرد داگور براگولاخ کشته شد. وی برادر کوچکتر گالدور و گلوره‌دل می باشد.