ژنده خود

(تغییرمسیر از گورتول)
از دانشنامه والیمار

معادل گورتول، نامی که تورین هنگام زندگی با بلگ کمانگیر در غارهای آمون-رود بر خود برگزید. این اسم از کلاه خود اژدها ی دور-لومین گرفته شد هنگامی که او به همراه بلگ اورک‌ها را شکار می‌کرد، وبه سبب وحشت کلاه خود او و کمان بلگ، مدتی به آن ناحیه دور-کارتول نام دادند، سرزمین کمان و کلاهخود.

به خاطر این وحشت، کلاه خود هادور به زیان تورین تمام شد، به خاطر این ، با وجود نام مستعار او، مورگوت موفق شد تا بفهمد کجا می‌تواند تورین را پیدا کند. به خاطر خیانت میم، تورین توسط اورک‌ها اسیر شد، و به سمت آنگباند برده شد.