گودال ماسه‌بازی

از دانشنامه والیمار
این صفحهٔ تمرین برای آزمایش ویرایش ایجاد است. شما می‌توانید مهارت‌های ویرایشی خود را اینجا آزمایش کنید، و هیچ کس بابت این که همه چیز را کاملاً خراب کرده‌اید خشمگین نشده و سرتان داد نخواهد کشید. این نوشته را برای بقیه دوستان نگاه دارید.


مدل TCP/IP (RFC 1122)