گرگ (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

در سرزمین میانه شخصیت‌های مختلفی را به گرگ‌ها نسبت می‌دهند: