گالدور از دور-لومین

از دانشنامه والیمار
نام ِ گالدور به بیش از یک شخصیت، وسیله یا مفهوم بر‌میگردد. برای دیدن بقیهٔ معانی گالدور (ابهام‌زدایی) را نگاه کنید.
گالدور
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
دیگر نام‌هاگالدور بلندقامت
القابدومین ارباب دور-لومین، فرمانده ایتل سیریون
تاریخ و محل تولد۴۱۷ د.ا
قلمرودور-لومین
مرگ۴۶۲ د.ا
سن در هنگام مرگ۴۵ سال
والدینهادور
همسرهارت
فرزندانهورین، هور
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
رنگ موبلوند

گالدور (به زبان انگلیسی: Galdor) پسر هادور می‌باشد که به عنوان دومین ارباب دور-لومین پس از پدرش انتخاب شد. وی با هارت از خاندان هالت ازدواج نمود و نتیجه ازدواجشان دو پسر به نامهای هورین و هور بود. گالدور برادر کوچکتری داشت به نام گوندور و خواهر بزرگتر وی نیز گلوره‌دل نام داشت.

گفته شده‌است که گالدور قامت بلندی داشت، حتی ذکر شده‌است که او را بلندقدترین فرد در کل اداین می‌دانند. به همین دلیل لقب گالدور بلندقامت را به او دادند. او مردمش را پیش از نبرد نیرنائت آرنوئدیاد زمانی که در اوج قدرتشان بودند رهبری می‌کرد.


شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاتول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هادور
 
گیلدیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدیر
 
گلوره‌دل
 
 
 
 
گالدور
 
هارت
 
گوندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاندیر
 
 
مورون
 
هورین
 
هور
 
ریان
 
 


سلف:
هادور
دومین ارباب دور-لومین
۴۵۵ د.ا - ۴۶۲ د.ا
جانشین:
هورین