کوهستان‌ها

از دانشنامه والیمار

سلسله کوه‌ها

آمان


بلریاند


سرزمین میانه


کوه‌ها

آمان

بلریاند

سرزمین میانه

نومه‌نور


* ارد لوئین - جداکننده بلریاند و سرزمین میانه