عصای سلطنتی نومه‌نور

(تغییرمسیر از چوگان پادشاهی)
از دانشنامه والیمار

در نومه‌نور، قدرت پادشاه و ملکه با تاج نشان داده نمی شود بلکه از یک عصا استفاده می شود. این عصا توسط الروس تا-مینیاتور و تمام نوادگان حکمران او تا زمان آر-فارازون نگهداری می شد. در زمان پادشاهان اولیه، تسلیم کردن عصا به وارث پادشاهی به صورت داوطلبانه امری عادی و طبیعی بود، اما این سنت در قرن های بعد کنار گذاشته شد. آر-فارازون زمانیکه برای حمله به سرزمین خجسته بادبان می کشید این عصا را در دست داشت و آنرا زمانیکه همراه با ارتش عظیمش از بین رفت با خود همراه داشت. در سرزمین میانه، نومه‌نوریان تبعیدی این سنت را حفظ کردند و وارث پادشاهی عصای آنومیناس که نماد ارباب آندونیه در نومه‌نور بود را در دست می گرفت.