پوست درختی

از دانشنامه والیمار

پوست درختی یا فلادریف هم یکی از سه انت بسیار مسن است که روی شیب های غربی آیزنگارد زندگی می کرد. اورک ها او را زخمی کردند و بسیاری از افراد و درخت هایش را نابود کردند. بعدها او به نقاط مرتفع جنگل که درختان غان در آنجا رشد می کنند نقل مکان کرد و برای نبرد هم پایین نیامد.


منابع

  • ارباب حلقه ها