پادشاهان گاندور

(تغییرمسیر از پادشاه گاندور)
از دانشنامه والیمار

پادشاهان گاندور از نسل آماندیل وارث اصلی اربابان آندونیه و سیلمارین از پادشاهان نومه‌نور می باشند.


پادشاهان گاندور
  نام سلطنت نکات
۱. الندیل ۳۳۲۰ – ۳۴۴۱ دوران دوم پسر آماندیل. او با عنوان پادشاه بلندمرتبه از سال ۳۳۲۰ تا ۳۴۴۱ دوران دوم به سلطنت رسید. پسرانش ایسیلدور و آناریون همزمان به عنوان حاکمان گاندور انتخاب شدند. (تا اینکه آناریون در سال ۳۴۴۰ د.د از دنیا رفت)
۲. ایسیلدور ۳۴۴۱ د.د – ۲ د.س رسماً از سال ۳۴۴۱ د.د تا سال ۲ دوران سوم به گاندور حکم راند.
۳. منلدیل ۲ – ۱۵۸ پسر چهارم آناریون
۴. کمندور ۱۵۸ – ۲۳۸  
۵. ائارندیل ۲۳۸ – ۳۲۴  
۶. آناردیل ۳۲۴ – ۴۱۱  
۷. اوستوهر ۴۱۱ – ۴۹۱  
۸. رومنداکیل اول ۴۹۱ – ۵۴۱  
۹. تورامبار ۵۴۱ – ۶۶۷  
۱۰. آتاناتار اول ۶۶۷ – ۷۴۸  
۱۱. سیریوندیل ۷۴۸ – ۸۴۰  
۱۲. تارانون فالاستور ۸۴۰ – ۹۱۳ اولین شخص از پادشاهان کشتیران، بدون فرزند از دنیا رفت.
۱۳. ائارنیل اول ۹۱۳ – ۹۳۶ برادر زاده تارانون
۱۴. کیریاندیل ۹۳۶ – ۱۰۱۵ آخرین فرد از پادشاهان کشتیران
۱۵. هایرمنداکیل اول ۱۰۱۵ – ۱۱۴۹  
۱۶. آتاناتار دوم ۱۱۴۹– ۱۲۲۶  
۱۷. نارماکیل اول ۱۲۲۶– ۱۲۹۴ دومین پادشاه بدون فرزند
۱۸. کالماکیل ۱۲۹۴ – ۱۳۰۴ برادر کوچکتر نارماکیل
* مینالکار پسر کالماکیل، به عنوان شاهزاده از ۱۲۴۰ تا ۱۳۰۴ حکومت کرد.
۱۹. رومنداکیل دوم ۱۳۰۴ – ۱۳۶۶  
۲۰. والاکار ۱۳۶۶ – ۱۴۳۲  
۲۱. وینیتاریا ۱۴۳۲ – ۱۴۳۷ با عنوان الداکار تاج گذاری نمود.
۲۲. کاستامیر ۱۴۳۷ – ۱۴۴۷ در دوران ستیز خویشاوندان در سال ۱۴۳۷ سلطنت را غصب نمود. در سال ۱۴۴۷ کشته شد و الداکار تا سال ۱۴۹۰ سلطنت نمود
۲۳. آلدامیر ۱۴۹۰ – ۱۵۴۰  
۲۴. هایرمنداکیل دوم ۱۵۴۰ – ۱۶۲۱  
۲۵. میناردیل ۱۶۲۱ – ۱۶۳۴  
۲۶. تلمنار ۱۶۳۴ – ۱۶۳۶ در زمان طاعون بزرگ همراه با تمام فرزندانش از بین رفت.
۲۷. تاروندور ۱۶۳۶ - ۱۷۹۸ برادرزاده تلمنار
۲۸. تلومه‌تار اومبارداکیل ۱۷۹۸ – ۱۸۵۰  
۲۹. نارماکیل دوم ۱۸۵۰ – ۱۸۵۶  
۳۰. کالیمه‌تار ۱۸۵۶ – ۱۹۳۶  
۳۱. اوندوهر ۱۹۳۶ – ۱۹۴۴ در نبردی همراه با دو پسرش کشته شد.
فیریل دختر اوندوهر. می بایست به عنوان ملکه حکومت می کرد، اما دور زده شد.
۳۲. ائارنیل دوم ۱۹۴۵ – ۲۰۴۳ پس از یک سال که به عنوان کارگزار پلندور عمل کرد به سلطنت رسید. از نوادگان تلومه‌تار
۳۳. ائارنور ۲۰۴۳ – ۲۰۵۰ آخرین پادشاه گاندور
۳۴. اله‌سار ۱ – ۱۲۰ د.چ اولین فرمانروای پادشاهی از نو متحده شده
۳۵. الداریون ۱۲۰ – ؟  

الندیل اولین پادشاه آرنور بود و سلطنت را به ایسیلدور انتقال داد. الندیل بر هر دو قلمرو حکومت می کرد یعنی آرنور و دونه‌داینی‌های تبعیدی و ایسیلدور نیز پس از پدرش به عنوان پادشاه بلندمرتبه راه پدرش را ادامه داد. ایسیلدور فرمانروایی گاندور را به منلدیل پسر آناریون تفویظ نمود اما همچنان به عنوان پادشاه قلمروهای جنوبی در مقام خود باقی ماند و هر کسی که از نسل او بود پادشاه حقیقی آرنور و گاندور به حساب می آمد هر چند بعد از مرگ ایسیلدور این دو قلمرو از هم جدا شدند. نوادگان ایسیلدور به آرنور و نوادگان آناریون به گاندور حکم می راندند.

ائارنور به میناس مورگول برده شد و هیچگاه دیگر دیده نشد، از این رو پادشاهی گاندور به دست کارگزاران گاندور افتاد تا اینکه وارث حقیقی ایسیلدور از نسل پادشاهان یعنی اله‌سار (آراگورن) پدیدار شد و اولین پادشاه پادشاهی از نو متحد شده گاندور و آرنور گشت.

پادشاهان دون‌ا‌داین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تار-الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان نومه‌نور
 
اربابان آندونیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آناریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان گاندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
پادشاهان کاردولان
 
پادشاهان رودآئور
 
اوندوهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
فیریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرماندهان دون‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان بلندمرتبه پادشاهی از نو متحد شده