پادشاهان رودآئور

(تغییرمسیر از پادشاه رودآئور)
از دانشنامه والیمار

پادشاهان رودآئور حاکمانی موروثی از منطقه رودآئور بخشی مجزا از سرزمین بزرگ آرنور بودند.

اولین پادشاه رودآئور سومین و جوانترین پسر ائارندور بود که پس از مرگ پدرش در سال ۸۶۱ بر سر حکمرانی بر سرزمین آرنور با برادرش آملایت به مخالفت پرداخت و سرزمین مستقل رودآئور را برای خود تأسیس نمود.

رودآئور خود یکی از جداافتاده ترین و خشن ترین مناطق فرمانروایی شمالی بود و به نظر می‌رسد تعداد قابل توجهی از پادشاهان از اهالی محلی تپه نشینان بوده‌اند که به شدت از حکمرانی نومه‌نوریان منزجر بودند. در برهه‌ای از تاریخ در سال ۱۳۰۰ د.س، این گروه با کمک آنگمار منطقه رودآئور را اشغال و اهالی دون‌اداین را اخراج کردند. این دودمان سلطنتی غصبی، اگر زنده مانده باشند، به آرت‌اداین و کاردولان پناه آورده بودند.

پادشاهان تپه نشین رودآئور زمانی را به عنوان خادمین آنگمار فعالیت می‌کرده‌اند. ظاهراً با وجود اینکه آنها کاملاً موفق نبودند ولی تا سال ۱۴۰۹ این منطقه تقریباً خالی از سکنه شده بود. در این تاریخ رودآئور سرانجام به دست آنگمار افتاد و سلسله پادشاهی آن نیز خاتمه یافت.


پادشاهان دون‌ا‌داین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تار-الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان نومه‌نور
 
اربابان آندونیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آناریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان گاندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
پادشاهان کاردولان
 
پادشاهان رودآئور
 
اوندوهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
فیریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرماندهان دون‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان بلندمرتبه پادشاهی از نو متحد شده