پادشاهان آرنور

(تغییرمسیر از پادشاه آرنور)
از دانشنامه والیمار

پادشاهان آرنور در فهرست زیر آورده شده‌اند.

پادشاهان آرنور، همانند نوادگان آماندیل، وارثین اصلی از اربابان آندونیه و از طریق آن از وارثین پادشاهان نومه‌نور می‌باشند.


پادشاهان آرنور
  نام سلطنت نکات
۱. الندیل ۳۳۲۰ – ۳۴۴۱ دوران دوم پسر آماندیل.
۲. ایسیلدور ۳۴۴۱ د.د – ۲ د.س الندیل و ایسیلدور هر دو پادشاهان بلندمرتبه گاندور و نیز آرنور می‌باشند، اما پس از ایسیلدور قلمروها تقسیم شد.
۳. والاندیل ۲ – ۲۴۹
۴. الداکار ۲۴۹ – ۳۳۹  
۵. آرانتار ۳۳۹ – ۴۳۵  
۶. تارکیل ۴۳۵ – ۵۱۵  
۷. تاروندور ۵۱۵ – ۶۰۲  
۸. والاندور ۶۰۲ – ۶۵۲  
۹. الندور ۶۵۲ – ۷۷۷  
۱۰. ائارندور ۷۷۷ – ۸۶۱ آخرین پادشاه آرنور
بعد از ائارندور قلمرو آرنور بین سه پسر او تقسیم شد و قلمروهای آرت‌اداین، کاردولان و رودآئور بوجود آمد:نسل پادشاهان با عنوان پادشاهان آرت‌اداین ادامه پیدا کرد. در زیر فهرست پادشاهان آرت‌اداین را مشاهده می‌کنید:
۱۱. آملایت ۸۶۱ – ۹۴۶ بزرگترین پسر ائارندور، اولین پادشاه آرت‌اداین
۱۲. به‌لگ ۹۴۶ – ۱۰۲۹
۱۳. مالور ۱۰۲۹ – ۱۱۱۰
۱۴. کله‌فارن ۱۱۱۰ – ۱۱۹۱
۱۵. کله‌بریندور ۱۱۹۱ – ۱۲۷۲  
۱۶. مال‌وگیل ۱۲۷۲ – ۱۳۴۹ در سال ۱۳۴۹ دوران سوم نوادگان ائارندور در کاردولان و رودآئور همگی فوت کرده بودند و آرگه‌لب اول که از آرت‌اداین بود دوباره مدعی پادشاهی آرنور شد. آرگه‌لب هفتمین پادشاه آرت‌اداین، هفدهمین پادشاه آرنور نیز به حساب می‌آید و آروه‌دوی بیست و پنجمین و آخرین پادشاه نسل مردمان شمال است.
۱۷. آرگه‌لب اول ۱۳۴۹ – ۱۳۵۶
۱۸. آروه‌لگ اول ۱۳۵۶ – ۱۴۰۹
۱۹. ز ۱۴۰۹ – ۱۵۸۹  
۲۰. آرگه‌لب دوم ۱۵۸۹ – ۱۶۷۰  
۲۱. آروه‌گیل ۱۶۷۰ – ۱۷۴۳
۲۲. آروه‌لگ دوم ۱۷۴۳ – ۱۸۱۳
۲۳. آراوال ۱۸۱۳ – ۱۸۹۱  
۲۴. آراپانت ۱۸۹۱ – ۱۹۶۴  
۲۵. آروه‌دوی ۱۹۶۴ – ۱۹۷۵ آخرین پادشاه فرمانروایی شمالی.

پس از آروه‌دوی فرمانروایی شمالی دیگر وجود نداشت، و نسل پادشاهان به فرماندهان دون‌اداین یا مبارزین شمال منتقل شد.

پادشاهان دون‌ا‌داین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تار-الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان نومه‌نور
 
اربابان آندونیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آناریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان گاندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
پادشاهان کاردولان
 
پادشاهان رودآئور
 
اوندوهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
فیریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرماندهان دون‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان بلندمرتبه پادشاهی از نو متحد شده