قدیمی‌ترین صفحات

از دانشنامه والیمار

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. دانش‌نامه‌ والیمار:خوش آمدید‎‏ (‏۷ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۵۹)
 2. هایلد‎‏ (‏۱۹ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۱۰)
 3. هالث‎‏ (‏۲۰ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۰۳)
 4. یولدور‎‏ (‏۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۰:۵۱)
 5. کمندور‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۲۶)
 6. آناردیل‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۲۷)
 7. اوستوهر‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۲۷)
 8. آتاناتار اول‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۲۹)
 9. سیریوندیل‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۳۰)
 10. تارانون فالاستور‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۳۱)
 11. واردامیر نولیمون‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۳۸)
 12. تار-آناریون‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۴۴)
 13. تار-سوریون‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۴۵)
 14. تار-میناستیر‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۴۷)
 15. تار-کیریاتان‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۰)
 16. تار-آتانامیر‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۰)
 17. تار-آنکالیمون‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۱)
 18. تار-تلمایته‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۲)
 19. تار-آلکارین‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۳)
 20. تار-کالماکیل‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۴)
 21. تار-آردامین‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۵)
 22. آر-زیمراتون‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۹)
 23. آر-ساکالتور‎‏ (‏۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۹)
 24. آر-گیمیل‌زور‎‏ (‏۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۰:۰۰)
 25. تار-پلانتیر‎‏ (‏۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۰:۰۱)
 26. تورامبار (ابهام‌زدایی)‎‏ (‏۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۰:۰۳)
 27. تورین (ابهام زدایی)‎‏ (‏۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۰:۰۸)
 28. لورین (ابهام‌زادیی)‎‏ (‏۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۰:۳۰)
 29. گریما‎‏ (‏۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۱:۲۸)
 30. گملینگ‎‏ (‏۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۱:۲۹)
 31. سپتامبر ۱‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۵)
 32. سپتامبر ۲‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 33. سپتامبر ۳‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 34. سپتامبر ۴‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 35. سپتامبر ۹‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 36. سپتامبر ۱۰‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 37. سپتامبر ۵‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 38. سپتامبر ۶‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 39. سپتامبر ۷‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 40. سپتامبر ۸‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۶)
 41. سپتامبر ۱۱‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 42. سپتامبر ۱۲‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 43. سپتامبر ۱۳‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 44. سپتامبر ۱۴‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 45. سپتامبر ۱۵‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 46. سپتامبر ۱۶‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 47. سپتامبر ۱۷‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 48. سپتامبر ۱۸‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 49. سپتامبر ۱۹‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)
 50. سپتامبر ۲۰‎‏ (‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۱۸)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)