صفحه‌های دارای بیشترین رده

از دانشنامه والیمار

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الندیل‎‏ (۱۰ رده)
 2. آراگورن دوم‎‏ (۹ رده)
 3. ائارندیل (نیم‌الف)‎‏ (۸ رده)
 4. فالاس‎‏ (۷ رده)
 5. ایسیلدور‎‏ (۷ رده)
 6. پالاندو‎‏ (۶ رده)
 7. گوتموگ‎‏ (۶ رده)
 8. آرنور‎‏ (۶ رده)
 9. لیندون‎‏ (۶ رده)
 10. مایا‎‏ (۶ رده)
 11. تیریون‎‏ (۶ رده)
 12. آناریون‎‏ (۶ رده)
 13. ملکور‎‏ (۶ رده)
 14. گندالف‎‏ (۵ رده)
 15. بله‌گوست‎‏ (۵ رده)
 16. تار-مینیاتور‎‏ (۵ رده)
 17. ملیان‎‏ (۵ رده)
 18. اولمو‎‏ (۵ رده)
 19. نامو‎‏ (۵ رده)
 20. گاندور‎‏ (۵ رده)
 21. اورون لالایت‎‏ (۵ رده)
 22. آلمارن‎‏ (۵ رده)
 23. دورتانگ‎‏ (۵ رده)
 24. اولوه‎‏ (۵ رده)
 25. ایرمو‎‏ (۵ رده)
 26. منه‌گروت‎‏ (۵ رده)
 27. بالروگ‌ها‎‏ (۵ رده)
 28. کله‌بریان‎‏ (۵ رده)
 29. هورین‎‏ (۵ رده)
 30. آلاتار‎‏ (۵ رده)
 31. فینارفین‎‏ (۵ رده)
 32. نارگوتروند‎‏ (۵ رده)
 33. آرون آندومیل‎‏ (۵ رده)
 34. نوگرود‎‏ (۵ رده)
 35. نیه‌نور‎‏ (۵ رده)
 36. یاوانا‎‏ (۴ رده)
 37. وایره‎‏ (۴ رده)
 38. براندیر لنگ‎‏ (۴ رده)
 39. بریتومبار‎‏ (۴ رده)
 40. تیلیون‎‏ (۴ رده)
 41. خازاد-دوم‎‏ (۴ رده)
 42. فینوه‎‏ (۴ رده)
 43. کیردان‎‏ (۴ رده)
 44. آئوله‎‏ (۴ رده)
 45. گلارونگ‎‏ (۴ رده)
 46. گواهیر‎‏ (۴ رده)
 47. اورومه‎‏ (۴ رده)
 48. اگلارست‎‏ (۴ رده)
 49. استه‎‏ (۴ رده)
 50. الروند‎‏ (۴ رده)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)