هونتور

از دانشنامه والیمار

هونتور (به زبان انگلیسی: Hunthor) یکی از اعضای هالادین در دوران اول می‌باشد. او پسر مه‌لت و آگاتور و نیز برادر مانتور بود. وی یکی از خویشان براندیر به حساب می‌آید. هونتور کسی بود که همراه با تورین تورامبار برای شکار گلارونگ اژدها عازم شد، اما هنگام بالارفتن از صخره‌ها به درون رودخانه تیگلین سقوط کرد و از دنیا رفت.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هیریل
 
انتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مه‌لت
 
آگاتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مانتور
 
هونتور