هایلد

از دانشنامه والیمار

هایلد زنی از روهان و خواهر هلم پتک مشت بود. پسر او، فری‌لاو پس از مرگ هلم و فرزندانش به پادشاهی رسید.