هالدیر (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

هالدیر به چند شخصیت اطلاق شده‌است: