هالدیر از هالادین

از دانشنامه والیمار
این مقاله در مورد رئیس خاندان هالت می باشد. برای دیدن الف لوتلورین ، هالدیر (الف لورین) را نگاه کنید.
هالدیر
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
القابارباب بره‌تیل
تاریخ و محل تولد۴۱۴
قلمروبره‌تیل
مرگ۴۷۲ د.ا
سن در هنگام مرگ۵۸ سال
والدینهالمیر
همسرگلوره‌دل
فرزندانهاندیر
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هالدیر (به زبان انگلیسی: Haldir) فرمانده هالادین در بره‌تیل بود. او خواهرزادگانش هورین و هور را در دوران کودکیشان بزرگ کرد و در نبرد نیرنائت آرنوئدیاد کشته شد. وی با گلوره‌دل دختر هادور ارباب خاندان هادور ازدواج کرد که نتیجه ازدواجشان هاندیر بود. وی پدربزرگ براندیر لنگ می باشد که به دست تورین تورامبار کشته شد.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدیر
 
گلوره‌دل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاندیر
 
بلدیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر