هالدیر (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از هالدیر)
از دانشنامه والیمار

هالدیر به چند شخصیت اطلاق شده‌است: