هارت

از دانشنامه والیمار
هارت
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
تاریخ و محل تولد۴۲۰ د.ا
قلمروبره‌تیل
مرگ؟
والدینهالمیر
همسرگالدور
فرزندانهور، هورین
مشخصات ظاهری
جنسیتزن

هارت (به زبان انگلیسی: Hareth) آخرین فرزند و دومین دختر هالمیر ارباب هالادین می‌باشد. او خواهر کوچکتر هالدیر، هیریل و هوندار می‌باشد. وی با گالدور از خاندان هادور ازدواج نمود و صاحب دو پسر به نامهای هور و هورین شدند. وی مادربزرگ تور و تورین تورامبار نیز می‌باشد. بنابراین الروس و الروند از طریق هارت به خاندان دوم اداین منتسب می‌شوند.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هارت
 
گالدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هورین
 
هور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تورین
 
تور