هادور (کلمه)

از دانشنامه والیمار

هادور یا هادورون واژه‌ای به زبان نولدورین است به معنای "پرتاب کننده نیزه یا تیر". این کلمه در برخی جاها می‌تواند به عنوان نام شخص استفاده شود.