نی‌تان

از دانشنامه والیمار

"ستم دیده" لقبی که تورین در میان یاغیان به خود داد.