نیملوت (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از نیملوت)
از دانشنامه والیمار

این نام در دو جا بکار رفته است.