نیمرودل (ابهام زدایی)

از دانشنامه والیمار

نام نیمرودل بیش از یک کاربرد دارد: