نی‌تان

(تغییرمسیر از ني تان)
از دانشنامه والیمار

"ستم دیده" لقبی که تورین در میان یاغیان به خود داد.