نبرد قدرت‌ها

از دانشنامه والیمار
نبرد قدرت‌ها
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
نبرد: نبرد به خاطر الف‌ها
تاریخ: ۱۰۹۰ س.د - ۱۰۹۲ س.د
مکان: شمال غربی سرزمین میانه
نتیجه: پیروزی نیروهای والار.
طرفهای متخاصم

والار و مایارهای والینور

نیروهای مورگوت

فرماندهان
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مورگوت
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
سائورون
قدرت ها

نیروهای والار از آمان.

بالروگ‌ها، اورک‌ها و دیگر مخلوقات مورگوت

تلفات

مجهول، احتمالاً سبک

سنگین

نبرد قدرت‌ها نبردی بود که بین والار و ملکور بعد از بیدارشدن الف‌ها صورت گرفت.

تاریخچه

ابن نبرد در اصل به خاطر بیداری الف‌ها در گرفت. نیروهای والینور به راحتی در این جنگ پیروز شدند. ملکور از سرزمین میانه به سمت قلعه اش اوتومنو عقب نشینی کرد، و حفاظی در کوئیوینن قرار داده شد تا از نخست زادگان تازه بیدار گشته در مقابل نفوذ نیروهای اهریمنی محافظت کند. با این وجود، این نبرد باعث شد که ظاهر صحنه نبرد به طور کل تغییر کند و منظره آن برای همیشه از بین برود.