نبرد اول بلریاند

از دانشنامه والیمار
نبرد اول بلریاند
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
نبرد: نبرد جواهرات
تاریخ: ۱۴۹۷ سالهای درختان
مکان: بلریاند
نتیجه: پیروزی نیروی متحد سیندار و الف‌های سبز
طرفهای متخاصم

سینداهای بلریاند (خصوصاً اگلادور) و لای‌کوئندی‌های اوسیریاند

سپاهیان آنگباند

فرماندهان
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
تینگول
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مورگوت
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
سائورون
  • گوتموگ
  • فرماندهان ناشناس اورک‌ها
قدرت ها

سیندارهای اگلادور، لای‌کوئندی، برخی از دورف‌ها در مراحل بعدی

اورک‌ها و دیگر موجودات اهریمنی

تلفات

نامعلوم، تلفات زیادی به الف‌های سبز وارد آمد

سنگین

نبرد اول بلریاند اولین جنگ از سلسله نبردهای بلریاند می باشد که بین سیندار و مورگوت روی داد.

زمانیکه قوم نولدور از سرزمین خشن آرامان در حال گذر بودند، مورگوت به تازگی به سرزمین میانه رسیده بود و دژ قدیمی خود یعنی آنگباند را که خدمتکارانش سائورون و گوتموگ برای مدت های طولانی اورک‌ها را در آن پرورش داده بودند در اختیار گرفت.

مورگوت تصمیم گرفت که آن منطقه را به سرعت ایمن سازد و برای این کار ارتشش را روان ساخت و این درحالی بود که سیندار انتظار آن را نمی کشیدند. این تنها نبردی است در مقابل مورگوت که قلمرو پادشاه الو تینگول نقشی مهم را در آن به عهده داشته است. نیروهای مورگوت به دو دسته تقسیم شدند، یک گروه از طریق دره سیریون به غرب رفته و گروهی دیگر از میان گلیون و آروس به شرق رفتند، بعضی از آنها نیز در گذرگاه های آنارخ و آگلون پخش شدند.

در شرق، پادشاه الو تینگول از دوریات نبردی سهمناک و خشن را با اورک‌ها در آمون ارب ترتیب داد. در آنجا پادشاه دنه‌تور از لای‌کوئندی به آنان پیوست و باعث عقب نشینی اورک‌ها شدند. نیروهای دنه‌تور که تجهیزات سبکی داشتند در آمون ارب گرفتار آمدند و پیش از آنکه کمک تینگول به آنها برسد پادشاه دنه‌تور کشته شد، اما سرانجام اورک‌ها شکست را پذیرفتند. آن عده کمی که باقی مانده بودند توسط دورف‌های کوه‌های دولمد کشته شدند.

در غرب، الف‌های فالاس تحت فرماندهی ارباب گیردان به گروه غربی تاختند اما در آن نبرد شکست خوردند و در شهرهای اگلارست و بریتومبار دوباره با آنان روبرو شدند. این شهرها از آن پس محاصره شدند و دوریات نتوانست نیرویی کافی و قدرتمند برای کمک به آنان مهیا سازد. این بندرگاه ها زمانی آزاد شدند که اورک‌ها در نبردی با نولدور که تحت فرماندهی فئانور بودند، شکست خوردند.

بعد از نبرد اول، دوریات توسط حفاظ جادویی ملیان محافظت شد.

مرگ پادشاه دنه‌تور در این نبرد باعث شد که لای‌کوئندی‌ها دیگر هیچ پادشاهی بر خود نگیرند و در هیچ یک از نبردهای میان الف‌ها و مورگوت شرکت نداشته باشند.


نبردهای بلریاند
نبرد اول بلریاند | داگور-نوئین-گیلیات | داگور آگلارب | داگور براگولاخ | نیرنائت آرنوئدیاد | نبرد خشم

منابع