ناهار

از دانشنامه والیمار

ناهار توسن غول پیکر و سفید رنگ اورومه، که گفته می شد شباهنگام همچون نقره می درخشیده است. ناهار سم هایی طلایی داشت و گفته می شد که از صدای ضربات سم های او در سرزمین میانه شیاطین و خدمتگزاران مورگوت به وحشت می افتادند و پا به فرار می گذاشتند. مردان روهان، در دوران سوم، معتقد بودند که نسل اسب هایشان به او می رسد و به همین دلیل، دوستی نزدیکی با مرکبهایشان داشتند. اما گفته شده که اورومه سوار بر ناهار، همچنان در دشت های والینور می تازد و هنوز از صدای ضربات سم ناهار، موجودات پلید جهان به خود می لرزند و جرئت نمی کنند پا به روشنایی بگذارند.


منابع


جستارهای وابسته