سیه تیغ

(تغییرمسیر از مورمگیل)
از دانشنامه والیمار

لقبی که تورین تورامبار هنگام فرماندهی نارگوتروند به خود داد، و مدتی بعد هنگام اقامت در بیشه ی بره‌تیل از این لقب استفاده کرد.