ماگور

از دانشنامه والیمار
ماگور
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
قلمروهیت‌لوم
والدینمالاخ
فرزندانهاتول
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
رنگ موبلوند

ماگور (به زبان انگلیسی: Magor) پسر مالاخ و پدر هاتول می باشد.

او وظیفه رهبری بخشی از مردم خاندان هادور در عزیمت به سمت هیتلوم و رودخانه سیریون در جنوب را بر عهده داشت. آنان در کوهپایه های جنوبی ارد وترین که دیواره های جنوبی هیتلوم را شکل می داد سکنی گزیدند.

نوه ماگور یعنی هادور و مردمش به سمت کوهستان‌ها بازگشتند و به خدمت فین‌گولفین در آمده و خود را ارباب دور-لومین نامیدند. به افتخار نوه معروف ماگور بود که نام این خاندان به خاندان هادور تغییرنام داد.


شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زیمراهین
 
مالاخ
 
ایملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
ماگور
 
آملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاتول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هادور
 
گیلدیس