ماندوس (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

این نام در دو جا به كار رفته است.