ماندوس (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از ماندوس)
از دانشنامه والیمار

این نام در دو جا به كار رفته است.