مانتور

از دانشنامه والیمار

مانتور (به زبان انگلیسی: Manthor) یکی از اعضای هالادین در دوران اول می‌باشد. او پسر مه‌لت و آگاتور و برادر هونتور می‌باشد. زمانیکه هورین تالیون وارد بره‌تیل شد و موجب آسیب دیدن هاردانگ شد، این مانتور بود که در برابر دادگاه هالادین وساطت وی را کرد. هنگامیکه مقام و منزلت هورین بازگشت و هاردانگ عزل شد، مقام فرماندهی هالادین به مانتور پیشنهاد داده شد، اما مانتور مدتی بعد کشته شد.

مانتور فرزندی از خود بر جای نگذاشت و یکی از آخرین اعضای خاندان هالت به شمار می‌آید.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هیریل
 
انتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مه‌لت
 
آگاتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مانتور
 
هونتور