لوریناند

از دانشنامه والیمار

لوریناند یکی از چندین نام کهنی است که معمولاً به سرزمین لوتلورین اطلاق می شده است و معنای آن ظاهراً "دره طلا" بوده است.