لورین (ابهام‌زادیی)

(تغییرمسیر از لورین)
از دانشنامه والیمار