لنوه

از دانشنامه والیمار

لنوه الفی از قوم تله‌ری بود که در سفر بزرگ از کوئیوینن شرکت کرد. لنوه و دیگر تله‌ریها به رودخانه بزرگ آندوین رسیدند و کوهستان مه‌آلود را در روبروی خود دیدند. لنوه و افراد دیگر از این صحنه به وحشت افتادند و از سفر به غرب منصرف شدند. لنوه رهبری گروهی از تله‌ریها را به عهده گرفت و آنها را به سمت دره‌های آندوین برد. مردم لنوه بعد از این حرکت به ناندور مشهور گشتند.

لنوه پسری داشت به نام دنه‌تور که در نهایت همراه با گروهی از مردم پدرش از کوهستان مه‌آلود گذر کردند.