شعله زوال‌ناپذیر

از دانشنامه والیمار

آنطور که از صفحات آغازین سیلماریلیون بر می‌آید شعله زوال ناپذیر وسیله‌ای بوده که ارو(ایلوواتار) از آن برای خلقت و به وجود آوردن موجودیت از خلا وسیعی که عرش او را در بر گرفته بوده استفاده میکرده(و شاید می‌کند).ملکور که عادت داشت در خلا قدم بزند در حسرت این آتش می‌سوخت و می‌خواست از آن برای به خلقت چیز‌های جدید و موجودات خودش استفاده کند.پس از پیدایش جهان ارو(ایلوواتار) آتش فنا ناپذیر را به قلب آردا فرستاد.

منبع:


سیلماریلیون