شجره‌نامه دورف‌ها

از دانشنامه والیمار
دورین بی مرگ
 
 
 
دورین دوم
 
 
 
دورین سوم
 
 
 
دورین چهارم
 
 
 
دورین پنجم
 
 
 
دورین ششم
 
 
 
ناین یکم
 
 
 
تراین یکم
 
 
 
تورین یکم
 
 
 
گلوین
 
 
 
اوین
 
 
 
ناین دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
داین یکمبورین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترور
 
فرورگرورفارین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تراین دومناینفوندینگروین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تورین دوم سپربلوطفره‌ریندیس
 
داین دوم پاآهنی
 
بالین
 
دوالین
 
اوین
 
گلوین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فیلیکیلیتورین سومگیملی
 
 
 
 
دورین هفتم