سیه تیغ

از دانشنامه والیمار

لقبی که تورین تورامبار هنگام فرماندهی نارگوتروند به خود داد، و مدتی بعد هنگام اقامت در بیشه ی بره‌تیل از این لقب استفاده کرد.