سپتامبر ۳۰

از دانشنامه والیمار
سپتامبر
  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰  
  ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰  
  ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
ژان فور مار آور می ژون
ژوء اوت سپت اکت نوا دسا

رخ‌دادهای سپتامبر ۳۰.


 • ۳۰۱۸ د.س:
  • سه سوار به کریک‌هالو یورش بردند.
  • سواران سیاه به بری یورش بردند، اما در محل اقامتِ هابیت‌ها چیزی به جز بالشت پیدا نکردند. اسبچه‌ها گم شدند.
  • فرودو و دوستان‌اش یک اسبچه از بیل فرنی خریداری می‌کنند. سپس به همراه استرایدر، بری را ترک می‌کنند.
  • گندالف به کریک‌هالو می‌رود، و متوجه می‌شود که فرودو آن‌جا را ترک کرده‌است. بنابراین به سوی بری می‌تازد، و شب‌هنگام به‌ آنجا می‌رسد. بارلی‌من باتربار برای او توضیح می‌دهد که هابیت‌ها با استرایدر از آن‌جا خارج شده‌اند.
  • برومیر برای مشورت به ریوندل سفر می‌کند.