سپتامبر ۲۰

از دانشنامه والیمار
سپتامبر
  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰  
  ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰  
  ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
ژان فور مار آور می ژون
ژوء اوت سپت اکت نوا دسا

رخ‌دادهای سپتامبر ۲۰.


  • ۳۰۱۸ د.س:
    • تئودن، گندالف را به حضور می‌پذیرد. گندالف در مورد خطر سارومان توضیح می‌دهد؛ اما تئودن به او می‌گوید: «برو هر اسبی که دوست‌ داری بردار؛ اما می‌خواهم پیش از اینکه فردا به شب بکشد، رفته‌ باشی!»
    • دوگاری سرپوشیده و پر از بار، بگ‌ اند را ترک کرد. این گاری‌ها وسایلی را که فرودو نفروخته بود، به کریک‌هالو، خانه‌ی جدید فرودو، می‌برد.
    • برومیر برای مشورت به ریوندل سفر می‌کند.