زیمراهین

از دانشنامه والیمار

زیمراهین همسر مالاخ و مادر آدانل و ماگور می باشد. نام الفی او ملدیس می باشد.