دون‌اداین گاندور

از دانشنامه والیمار

دون‌اداین گاندور یا دون‌اداین جنوب نوادگان تبعیدیان نومه‌نور بودند که در سرزمین‌های جنوبی سرزمین میانه سکنی گزیده و فرمانروایی جنوبی گاندور را بنا نهادند. اولین پادشاه مستقل آنان منلدیل، برادرزاده ایسیلدور بود که نسل او به مدت بیش از دو هزار سال بر گاندور حکم راندند. بر خلاف عموزاده هایشان در شمال، دون‌اداین جنوب قلمروشان را حتی پس از فقدان پادشاهانشان حفظ کرده و تحت رهبری و حکمرانی کارگزاران تا زمان نبرد حلقه که مقام پادشاهی بازیابی شد، به زندگی خود ادامه دادند و نسلشان باقی ماند.