دورف‌های بله‌گوست

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
دورف‌های بله‌گوست در نبرد نیرنائت آرنوئدیاد در حال مبارزه با گلارونگ

دورف‌های بله‌گوست نژادی از دورف‌ها بودند که در بله‌گوست، شمالی ترین شهر از دو شهر عمده دورف‌ها که در کناره کوهستان آبی قرار داشت زندگی می‌کردند. این شهر جایگاه اصلی یکی از خاندان‌های اصلی دورف‌ها، یعنی برودبیم‌ها بود. اجداد کهن این موجودات، بله‌گوست را در دورانهای قدیم که به سال‌های درختان باز می‌گردد بنیان نهاده بودند.

آنان نسبت به همسایه خود در نوگرود، ارتباط نسبتاً خوبی با الف‌ها داشته و نقش اصلی را در ساخت شهر منه‌گروت بر عهده گرفتند. آنها برای اولین بار در کنار کوه ره‌ریر با الف‌های نولدور ملاقات کرده و از آن پس دوستی متسحکمی بینشان برقرار شد. این خاندان در دوران نبرد نیرنائت آرنوئدیاد پیکار جانانه‌ای کردند و شجاعت‌های بسیار از خود نشان دادند. در آنجا بود که رهبرشان آزاغال را که در جنگ تن به تن با گلارونگ کشته شده بود از دست دادند. زمانیکه دورف‌های نوگرود شروع به لشکرکشی به سمت دوریات نمودند، آنها تمام تلاش خود را مبذول داشتند تا از وقوع درگیری جلوگیری کنند، اما آنها گوش به نصیحت آنان ندادند. این دورف‌ها مصمم بودند تا در سقوط دوریات شرکت داشته باشند ولی نمی‌دانستند که در نبرد سارن آتراد حکم نابودی خود را مهر خواهند کرد. پس از این فاجعه، دورف‌های بله‌گوست شروع به فرار از خازاد-دوم نمودند، زیرا ترس از این داشتند که مبادا الف‌ها برای انتقام به آنان نیز حمله ببرند. از آن پس کینه و کدورت شدیدی بین الف‌ها و دورف‌ها در افتاد. بله‌گوست بعدها در نبرد خشم به طور کامل نابود گشته و به زیر آب رفت و بخش اعظمی از برودبیم‌ها به خازاد-دوم پناه بردند. برخی از آنان نیز که باقی مانده بودند، شروع به بازسازی خانه‌های جدید و معادنشان کردند که در میان آنها بعضی از دورف‌های نوگرود نیز وجود داشتند که در منزلگاه کهنشان باقی مانده بودند.

دورف‌های بله‌گوست در آهنگری در مکان دوم بعد از دورف‌های نوگرود بودند. الف‌ها و دورف‌های بله‌گوست اسرار بسیار زیادی از آهنگری را از یکدیگر آموختند. زمانیکه اهریمن شروع به گسترش در بلریاند کرد، این دورف‌ها سلاح‌های بیشماری را برای الف‌ها ساختند و آهنگران بله‌گوستی بودند که برای اولین بار جوشن‌هایی با حلقه‌های به هم پیوسته را ابداع کردند.