دستور خط

از دانشنامه والیمار

دستور خط زیر از وبگاهِ آکادمی فانتزی گرفته شده.

رعایت نیم فاصله

ما وقتی با خودکار روی کاغذ می‌نویسیم، مفهومی به اسم نیم فاصله نداریم، ولی وقتی تایپ می‌کنیم نیم فاصله مهم می‌باشد. منظور از نیم فاصله چیست؟ نیم‌‌فاصله دو حرف را از هم جدا می‌کند، بی‌ آن‌که بینشان Space زده شود.

ببینید: می‌رویم، می رویم اولی با نیم فاصله و دومی بدون نیم‌فاصله است. رعایت نیم فاصله یکی از نکات بسیار مهم در رسانه‌ی الکترونیک(و چاپیه) است. شما با دانلود تری‌لی‌اوت می‌توانید به‌راحتی با کلید‌های ترکیبی shift+space نیم‌فاصله بگذارید.

پیشوند فعل

همیشه جدا از فعل و با یک نیم‌فاصله نوشته می‌شود. منظور از این پیشوند این‌ها هستند: می، نمی‌، همی،

مثال:

 • درست:می‌رویم، می‌خوریم، می‌گویم، می‌شود، نمی‌شود، نمی‌دیدم....
 • غلط: میرویم، می رویم،
حرفِ جمع

همیشه جدا و با یک نیم‌فاصله نوشته می‌شود.

مثال:

 • درست: کتاب‌ها، درخت‌ها، سنجاب‌ها
 • غلط:کتابها، کتاب ها،
این و آن

همیشه جدا و با یک فاصله نوشته می‌شوند، اما موارد زیر استثنا هستند و با نیم‌فاصله نوشته می‌شوند.

این‌ها، آن‌ها، این‌جا، آن‌جا

غیر از این چهار مورد، همیشه این و آن جدا نوشته می‌شوند.

مثال:

 • درست: آن وقت، آن قدر، آن که، آن همه، آن گونه، آن جور
 • غلط:آنوقت، آنکه، آنهمه، آنجور
حرف ندا

همیشه از منادا جدا نوشته می‌شود.

مثال: ای خدا

نقل قول‌ها

همیشه داخل گیومه(«») هستند و از دابل کوت(")یا خط تیره استفاده نمی‌شود.

مثال:

 • درست: او به من گفت: «برو خانه»
 • غلط: او به من گفت: "برو خانه"
 • غلط: -برو خانه

عبارت داخل گیومه از دو طرف به گیومه می‌چسبد و خود گیومه از بیرون با حروف قبل و بعد یک فاصله دارد. « با یک فاصله از حرف قبلش و » با یک فاصله از حرف بعدش نوشته می‌شود.

نقطه، ویرگول و نقطه‌ویرگول

به حرف قبل از خود می‌چسبند و با یک فاصله از حرف بعد از خود نوشته می‌شوند.

استفاده نکردن از حروف عربی

از به کار بردن حروف عربی مثل ی عربی(ي) و ک عربی پرهیز کنید.

حرف اضافه

حرف اضافه‌ی به همیشه جدا از حرف بعد از خود نوشته می‌شود.

مثال:

 • درست: به او، به خاطر، به جز، به وسیله
 • غلط: بخاطر، بوسیله، بجز
یا مقصوره

به شکل « ی » نوشته می‌شود. به جز موارد خاص مانند : حتا که با الف نوشته می‌شود.

نرم افزارهای وابسته

لینک‌های مرتبط

رسم الخط آکادمی فانتزی

منبع