دسامبر ۳۱

از دانشنامه والیمار
دسامبر
  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰  
  ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰  
  ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
ژان فور مار آور می ژون
ژوء اوت سپت اکت نوا دسا

رخ‌دادهای دسامبر ۳۱.


توجه: ماه‌های تقویم شایر دارای ۳۰ روز است، بنابراین در روز ۳۱اُم اتفاقی روی نداده‌است.