خون آلود

از دانشنامه والیمار

معادل آگارواین، نامی که تورین هنگام رفتن با گویندور برای اقامت در ناگوتروند برای خود برگزید.